Quy định mới về môi giới bất động sản từ ngày 01/01/2025

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Dưới đây là những quy định mới liên quan đến môi giới bất động sản từ ngày 01/01/2025:

1. Điểm mới về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản năm 2025

Căn cứ Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã.

(ii) Phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản.

(iii) Phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của Chính phủ.

(iv) Có tối thiểu 01 cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản.

(v) Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Khác với Luật Kinh doanh bất động sản 2014, từ ngày 01/01/2025, đối với các cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

2. Thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản năm 2025

Căn cứ Điều 63 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản được quy định như sau:

– Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao, hoa hồng từ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

– Mức thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản do cá nhân môi giới bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thỏa thuận. Mức thù lao môi giới bất động sản không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới bất động sản.

3. Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản

Căn cứ Điều 64 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có các quyền sau:

3.1. Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

(i) Thực hiện môi giới bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

(ii) Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp hồ sơ, thông tin bất động sản thực hiện giao dịch.

(iii) Thu phí dịch vụ của khách hàng theo thỏa thuận của các bên.

(iv) Từ chối môi giới bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

(v) Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan bồi thường thiệt hại do lỗi của họ gây ra.

(vi) Quyền khác theo hợp đồng.

3.2. Quyền của cá nhân hành nghề môi giới bất động sản

(i) Quyền quy định tại các khoản (i), (ii) (iv), (v) Mục 3.1 nêu trên.

(ii) Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản theo Mục 2 nêu trên.

4Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản

Căn cứ Điều 65 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có những nghĩa vụ sau:

4.1. Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

(i) Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

(ii) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề môi giới bất động sản cho nhân viên môi giới bất động sản làm việc trong doanh nghiệp hằng năm.

(iii) Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

(iv) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

(v) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(vi) Nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

4.2. Nghĩa vụ của cá nhân hành nghề môi giới bất động sản

(i) Nghĩa vụ quy định tại các khoản (i) (iii) (iv) Mục 4.1 nêu trên.

(ii) Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nơi cá nhân làm việc.

(iii) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề môi giới bất động sản hằng năm.

Contact Me on Zalo
0792 108 666