Giá đền bù đất trồng lúa là bao nhiêu?

Giá đền bù đất trồng lúa là bao nhiêu?

Tiền đền bù, bồi thường đất trồng lúa được hiểu là số tiền mà Nhà nước chi trả cho người sử dụng đất khi họ bị thu hồi đất theo quy định. Số tiền này được tính như thế nào và tại Hà Nội thì mức đền bù bồi thường là bao nhiêu

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi có thửa đất nông nghiệp tại ngoại thành Hà Nội, diện tích khoảng 150m2 đã được cấp sổ đỏ. Hiện nay, do có chính sách mở rộng đường nên phần diện tích đất trồng lúa này của gia đình tôi bị thu hồi theo quy định pháp luật. Tôi có thắc mắc mong được Luật sư giải đáp như sau:

  1. Giá đền bù đất trồng lúa hiện nay được quy định thế nào?
  2. Mức giá đền bù bồi thường đất trồng lúa tại Hà Nội hiện nay được quy định ra sao?

Xin chào bạn, với những thắc mắc liên quan đến giá đền bù bồi thường đất trồng lúa, chúng tôi của bạn, chúng tôi giải đáp như sau:

Giá đền bù đất trồng lúa được quy định thế nào?

Trước hết, theo thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng, thửa đất trồng lúa của gia đình bạn thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc đền bù bồi thường được thực hiện như sau:

– Nhà nước đền bù bằng loại đất có cùng mục đích sử dụng. Nếu không còn quỹ đất để đền bù bồi thường thì thực hiện đền bù bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể cho người sử dụng đất (áp dụng trong trường hợp thửa đất bị thu hồi đủ điều kiện đền bù, bồi thường về đất);

– Nếu thửa đất bị thu hồi không đủ điều kiện để được đền bù bồi thường về đất thì chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (áp dụng đối với các loại đất nông nghiệp bị thu hồi);

– Ngoài các khoản bồi thường thì người bị thu hồi đất còn được xem xét, nhận được các khoản hỗ trợ như hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, …

Trong trường hợp gia đình bạn nhận tiền đền bù bồi thường tương ứng với phần diện tích đất trồng lúa bị thu hồi thì giá tính tiền bồi thường là giá đất cụ thể (Điều 114 Luật Đất đai 2013).

Điều 15 Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định cách xác định giá đất cụ thể như sau:

+ Căn cứ nguyên tắc xác định giá đất theo Điều 112 Luật Đất đai 2013 như căn cứ thời gian, mục đích sử dụng đất, giá đất thị trường của loại đất cần xác định giá cụ thể…;

+ Căn cứ vào các phương pháp xác định giá đất cụ thể theo quy định tại Nghị định 44/2014/NĐ-CP như phương pháp thu thập, chiết trừ, thặng dư, so sánh trực tiếp, hệ số điều chỉnh;

+ Căn cứ kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường;

=> Đây là các căn cứ để tính giá đất cụ thể đền bù bồi thường, áp dụng chung cho mọi loại đất bị thu hồi mà đủ điều kiện được đền bù bồi thường về đất (không phải là đất thuê trả tiền thuê hàng năm, đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận).

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất là cơ quan có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể để thực hiện đền bù bồi thường.

Như vậy, khi bạn bị thu hồi đất nông nghiệp là đất trồng lúa mà được đền bù bồi thường bằng tiền thì giá tiền tính đền bù bồi thường là giá đất cụ thể. Giá đất cụ thể này được Ủy ban nhân dân quyết định tại thời điểm thu hồi và dựa vào các căn cứ pháp luật mà chúng tôi đã nêu trên.


Giá đền bù đất nông nghiệp ở Hà Nội là bao nhiêu?

Hà Nội thực hiện việc thu hồi, chi trả tiền đền bù bồi thường theo quy định tại Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất bị thu hồi thực hiện phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư cho những trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố.

Căn cứ để tính giá tiền bồi thường đất trồng lúa tại Hà Nội được quy định tại Điều 5 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND:

Điều 5. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất (Thực hiện Điều 74 Luật Đất đai và Khoản 4 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP)

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định. Trường hợp có điều kiện về quỹ đất thì được xem xét để bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi.

=> Như vậy, giá đất trồng lúa cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tại thời điểm có thông báo thu hồi đất. Nếu phương pháp được dùng làm căn cứ tính giá đất cụ thể là phương pháp hệ số điều chỉnh thì sẽ áp dụng theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố trong từng năm, đối với từng loại đất.

Giá đất cụ thể để tính tiền đền bù bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa của bạn cũng được áp dụng cách tính tương tự như quy định chung:

+ Căn cứ nguyên tắc xác định giá đất cụ thể: Mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, mức độ sinh lợi của loại đất…;

+ Căn cứ phương pháp xác định giá đất cụ thể được áp dụng tại trường hợp thu hồi đất của gia đình bạn;

+ Căn cứ kết quả tổng hợp, phân tích về giá đất thị trường tại nơi thu hồi, của thửa đất bị thu hồi.

=> Từ các căn cứ trên, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường cho gia đình bạn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá đất cụ thể của đất trồng lúa bị thu hồi để tính tiền bồi thường.

Như vậy, giá đất cụ thể của đất trồng lúa nước được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tại thời điểm thu hồi đất của gia đình bạn và không có quy định về mức giá chung. Để tính được giá đất cụ thể để bồi thường thì cơ quan chuyên môn căn cứ vào những nguyên tắc, cách xác định theo quy định pháp luật mà chúng tôi đã nêu ở trên. Bạn có thể tham khảo hoặc đề nghị Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (gồm Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện,…) giải đáp chi tiết cho trường hợp thu hồi đất của gia đình bạn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0797 408 666