(DỰ KIẾN) LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/08/2024

Theo Công điện 53/CĐ-TTg năm 2024 thì Luật Đất đai 2024Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/8/2024 (thay vì 01/7/2024 như những đề xuất trước đó).

Thủ tướng có Công điện 53/CĐ-TTg năm 2024 đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sảnLuật các tổ chức tín dụng.

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/8/2024 (dự kiến)

Công điện 53/CĐ-TTg năm 2024 nêu rõ, để các chính sách mới của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sảnLuật các tổ chức tín dụng sớm được triển khai trong thực tiễn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở và khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (tờ trình số 247/TTr-CP ngày 18/5/2024).

Nhằm xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, kịp thời triển khai ngay sau khi các Luật: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sảnLuật các tổ chức tín dụng được Quốc hội đồng ý cho phép có hiệu lực sớm (dự kiến từ ngày 01/8/2024) và thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 25/5/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị:

Các đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sảnLuật các tổ chức tín dụng theo thẩm quyền và trách nhiệm đã được giao trong các Luật nêu trên, hoàn thành trong tháng 6 năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản 222/QĐ-TTg năm 2024, 202/TTg-NN năm 2024. Quá trình xây dựng, ban hành cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan để đảm bảo đồng bộ, thống nhất của các văn bản pháp luật.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Danh mục văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2024 sắp được ban hành

Theo Quyết định 222/QĐ-TTg năm 2024 thì danh mục văn bản hướng dẫn Luật Đất đai dự kiến như sau:

TT Hình thức văn bản quy định chi tiết Tên văn bản quy định chi tiết Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời hạn ban hành Ghi chú
1 Nghị định của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ, ngành có liên quan 5/2024
2 Nghị định của Chính phủ Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ, ngành có liên quan 5/2024
3 Nghị định của Chính phủ Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ, ngành có liên quan 5/2024
4 Nghị định của Chính phủ Nghị định quy định về quỹ phát triển đất Bộ Tài chính Bộ, ngành có liên quan 5/2024
5 Nghị định của Chính phủ Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Bộ Tài chính Bộ, ngành có liên quan 5/2024
6 Nghị định của Chính phủ Nghị định quy định về giá đất Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ, ngành có liên quan 5/2024
7 Nghị định của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ, ngành có liên quan 5/2024
8 Nghị định của Chính phủ Nghị định quy định về lấn biển Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ, ngành có liên quan 3/2024 Có hiệu lực từ 01/4/2024
9 Nghị định của Chính phủ Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ, ngành có liên quan 5/2024
10 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Bộ, ngành có liên quan 5/2024
11 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ, ngành có liên quan 5/2024
12 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ, ngành có liên quan 5/2024
13 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ, ngành có liên quan 5/2024
14 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ, ngành có liên quan 5/2024
15 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai Bộ Tài chính Bộ, ngành có liên quan 5/2024
16 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định về việc lập, quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính và hướng dẫn việc giải quyết trường hợp chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính Bộ Nội vụ Bộ, ngành có liên quan 5/2024

Contact Me on Zalo
0792 108 666