Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Căn cứ theo quy định Luật Đất Đai thì điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần đáp ứng điều kiện có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên, trong thời hạn sử dụng đất. Đối với trường hợp do không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chuyển nhượng bằng giấy viết tay là không đáp ứng điều kiện về chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngoài ra việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn bắt buộc phải công chứng theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất phải được công chứng. Nếu không được công chứng thì việc chuyển nhượng bị coi là vô hiệu và không đủ điều kiện hồ sơ để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, trong một số trường hợp, mua đất bằng giấy viết tay vẫn được đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như sau:

“1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1/1/2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này”.

Theo thông tin bạn cung cấp, giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn được thực hiện vào năm 2022 và dưới hình thức giấy tờ viết tay nên việc chuyển nhượng vi phạm điều kiện chuyển nhượng không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo như quy định pháp luật đất đai.

Theo Vietnamnet